Příběh tepla aneb kachle ve středověku (4)

Ikonografie kachlů

Kachle s čelní vyhřívací stěnou se staly vděčným námětem pro středověké umělce, kteří se snažili zaplnit čelní stěnu nejrůznějšími motivy, aby zvládli tzv. horor vacui. K jejich výkladu používáme tzv. ikonologii. Rozlišujeme tři stupně, nejprve provedeme předikonografický popis, tedy identifikaci jednotlivých prvků použitých na kachlích. Druhým krokem je ikonografický popis motivu, tedy stanovení obsahu vyobrazení. Třetím a posledním stupněm je ikonologický výklad, tedy stanovení obsahu vyobrazení. Konkrétní postup nám dobře předvedl Z. Smetánka (1983) při hodnocení kachle nalezeného v roce 1938 I. Borkovským na pražském Hradu, jenž znázorňuje vlka jako falešného kazatele.

Motivika se postupně měnila, gotika měla svůj specifický okruh námětů, v renesanci pak došlo k její zásadní změně. Na kachlích zemí Koruny české nacházíme obrovské množství nejrůzněji zpracovaných motivů, uvést všechny není možné, základní přehled podává encyklopedie vyšlá z pera Č. Pavlíka a M. Vitanovského z roku 2004. Proto musíme pojednat samostatně o jednotlivých údobích.

Gotika

Kachle jsou zdobeny zejména dvěma základními motivy, heraldickými a náboženskými. Heraldické motivy můžeme rozdělit na zemské znaky, městské znaky a šlechtické. Jejich určení je dosti jednoduché, neboť máme k dispozici dostatek srovnávacího materiálu v ikonografii či heraldice.

Frekventované jsou náboženské náměty, zejména motivy čerpané ze Starého a Nového Zákona. Snad nejvíce informací získáme ze zajímavé knihy Z.Hazlbauera (Hazlbauer 1998), jenž s nebývalou akribií sepsal všechny doposud známé motivy ze zemí Koruny české.

Mezi starozákonní náleží např.motiv Jonáše a velryby.

Jonáš a velryba, Moravské Budějovice
Jonáš a velryba, Moravské Budějovice

Anebo z Nového zákona ukázky ze života Ježíše Krista a jeho obětování.

Klanění tří králů-mudrců, Lichnice
Klanění tří králů-mudrců, Lichnice

Zajímavá je také skupina žánrových motivů, např. postavy rytířů na koni, turnajové a pijácké scény aj. Přehlédnout nelze ani dobové „agitky“, např. kachle s motivy ovlivněné husitským hnutím aj.

Kachel s motivem husitského vozu, Praha-město
Kachel s motivem husitského vozu, Praha-město
Kachle meluzína
Kachle meluzína

Renesance

Zásadní změny myšlení renesančního člověka se odrazily také v motivice používané na kachlích. Z módy vyšly starozákonní a novozákonní motivy, udržela se jen vyobrazení starozákonních proroků Daniela, Ezechiela aj. Módní jsou motivy sedmi svobodných umění. Skupina se dělila na trojici gramatika, logika (nebo dialektika) a rétorika a čtveřici geometrie, aritmetika, astronomie a hudba. K nim se příležitostně připojuje také filosofie nebo teologie. Aby nedošlo k omylu, na některých kachlích je vysvětlující nápis např.“GRAMATICA“ nebo „ASTRONOMIA“.

Samozřejmě dále sloužily politické agitky, kdy vlastník vyjádřil své náboženské přesvědčení, jako např. zobrazení Martina Luthera nebo Jindřicha Saského, ochránce protestantů na kachlích z Janovic u Rýmařova.

Kachel s nápisem H.HINRICH.ZV.SA
Kachel s nápisem H.HINRICH.ZV.SA

Z módy nevyšly znaky šlechticů např. pánů ze Šternberka či jiných panských rodů. Také jejich určení je jednoduché, ukazují nám zejména sňatkovou politiku.

Páni ze Šternberka, Hranice-zámek
Páni ze Šternberka, Hranice-zámek

Velmi oblíbené byly také kamna zdobená rozetami

Kachel s rozetou

 

Dalším velmi zajímavým prvkem jsou kachle s tzv. tapetovým vzorem, tedy nekonečný motiv kružnici či jiných prvků, které přecházejí navzájem z kachle na kachel. Na kamnech se tak vytvořil velmi zajímavý obrazec.

Kachel s tapetovým vzorem
Kachel s tapetovým vzorem

Umělecky skvostná kamna jsou častěji zdobeny římsovitými kachli. Dostávají cimbuří, mnohdy i vysvětlující nápisy.