Literatura

 • Bátora, J. 2002: Contribution to the problem of „Craftsmen“ grave at the end Aeneolithic and in the early bronze Agein central, western and eastern Europe, Slovenská archeológia L, 179-228.
 • Bouzek, J. 1979: Poznámky k počátkům metalurgie ve střední Evropě, AR XXXI, 257-264.
 • Filip, J. 19..: Umělecko řemeslo v pravěku, Praha.
 • Lehrberger, G. – Fridrich, J. – Gebhard, R. – Hrala, J. (eds.) 1997: Das prähistorische Gold in
 • Bayern, Böhmen, und Mähren: Herkunft – Technologie – Funde, Památky archeologické – Supplementum 7.
 • Novotná, M. 1955: Medené nástroje a problém najstaršej ťažby medi na Slovensku, SlA 3, 70-95.
 • Novotná, M. 1982: Metalurgia medi a bronzu v dobe bronzovej na Slovensku, Archeologia Polski 27, 359-369.
 • Oliva, M. 1998: Pravěká těžba silicitů ve střední Evropě, Pravěk NŘ 8, 3-83.
 • Salaš, M. 1985: Metalurgická výroba na výšinném sídlišti z doby bronzové u Blučiny, ČMM LXX, 37-56.
 • Salaš, M. 2005: Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě a ve Slezsku, Brno.
 • Stuchlík, S. 2002: Grab eines Handwerkes in Borotice, in: Anodos. Studies of the Ancient World 2, 307-313.
 • Stuchlík, S. 2011: Zlato v pozdním eneolitu Moravy, Praehistorica XXIX, 343-358.

 


Předchozí stránka: Depoty doby bronzové