Literatura

Literatura:

 • Dostál,B. 1998: Über die Anfänge der slawischen Graphittonkeramik in Mähren, in Poláček,L. /Hrsg./67-86.
 • Erneé, M.-Vařeka, P. 1998: Die Graphittonkeramik des 13.Jhdts. in Südböhmen und Prag, in.
 • Poláček,L./Hrsg./ Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa, Brno,219-230
 • Fusek, G. 2005: Vrcholnostredoveká grafitová keramika z Nitry-Šindolky, Slovenská archeológia LIII-2, 265-336.
 • Goš,V. - Kapl,V.1986: Slovanská osada u Palonína, okr. Šumperk, Archeologické rozhledy
  XXXVI, 176-204.
 • Goš,V.-Karel,J. 1979: Slovanské a středověké zásobnice severní Moravy, Archeologické
  rozhledy 31, 163-175.
 • Kouřil,P.1998: Zu den Anfängen der slawischen Graphittonkeramik in Schlesien, in Poláček,L. /Hrsg/.,37-65.
 • Nekuda,V. 2000: Mstěnice 3, Raně středověké sídliště, Brno.
 • Rzeznik,P.-Stoksik, H.2004: Silesian graphittonkeramik of the 12 th-13th centuries in the light of specialist analysis of vessels from Raciborz, AR LVI, 321-342.
 • Scharrer-Liška, G. 2007: Die hochmittelalterliche Grafitkeramik in Mitteleuropa und ihr
  Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte, Mainz 2007.

Předchozí stránka: Džbán s příměsí grafitu
Následující stránka: Význam kovů