Literatura

Literatura

 • Behrens, H.: Die neolitisch-frühmetallzeitlichen Tierskelettfunde  der alten Welt (Studien zu ihrer Wesendeutung und  historischen Problematik), Berlin 1964.
 • Binford, L.: Mortuary practices: their study and their potential.  American Antiquity 36, 1971, 6-29.
 • Brink-Kloke, H.: Das linienbandkeramische Gräberfelder von  Essenbach-Ammerbreite, Ldkr. Landshut, Niederbayern,  Germania 68, 1990, 427-481.
 • Buchvaldek, M.: Kultura se šňůrovou keramikou ve střední Evropě,  Praehistorica XII, Praha 1986.
 • Buchvaldek, M. - Koutecký, D.: Vikletice, ein schnurkeramisches  Gräberfeld, Praehistorica III, Praha 1970.
 • Čižmář, M.: Hroby kultury se šňůrovou keramikou z Holubic a  Tvarožné, AR XXXVII, 1985, 403-411.
 • Čižmář, M. - Geisler, M.: Hrob kultury s moravskou malovanou  keramikou z Velešovic (obec Velešovice-Holubice, okr.  Vyškov), SPFFBU E 37, 1992m 43-49.
 • Čižmář, Z. - Geislerová, K.: Pohřby v jamách na sídlišti kultury s lineární keramikou v Žádovicích, okr. Hodonín, Právě NŘ 7, 1997, 39-64.
 • Dvořák, P.: Pohřebiště lidu s kulturou se zvoncovitými poháry v  Holáskách (okr. Brno-město), ČMM LXXVI, 1991, 41-60.
 • Gottwald, A.: Žárové hroby v mohylách u Ohrozimi, ČVMSO 37,  1926, 47-58.
 • Havel, J.: Pohřební ritus kultury zvoncovitých pohárů v Čechách a  na Moravě, Praehistorica VII, 1978, 91-117.
 • Horňanský, J. - Skutil, J.: Hromadný hrob kultury s keramikou  malovanou ve Džbánicích u Moravského Krumlova, OP XIV,  1950, 333-336.
 • Humpolová, A.: Žárové pohřby v kultuře s moravskou malovanou  keramikou, Pravěk NŘ 2, 1992, 61-775.
 • Kahlke, D.: Die Bestattungssitten des Donauländischen  Kulturkreises der jüngeren Steinzeit. Teil I.  Linienbandkeramik. Berlin 1954.
 • Kalousek, F. : Lid se zvoncovitými poháry na Bučovsku (Morava),  ČMM XLI, 1956, 53-100.
 • Kandert, J.: Poznámky k využívání etnografických údajů v případě  výkladu knovízských "hrobů", AR XXXIV, 1982, 190-200.
 • Kazdová, E.: K pohřebnímu ritu lidu s vypíchanou keramikou na  Moravě, SPFFBU E 37, 1992, 7-24.
 • Kazdová, E. - Lorencová, A.: Společný hrob tří jedinců s  vypíchanou keramikou z Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo, SPFFBU  E 30, 1985, 7-22.
 • Klíma, B.: Dolní Věstonice, tábořiště lovců mamutů, PNM 12, Praha  1983.
 • Klíma, B.: Mladopaleolitický trojhrob v Dolních Věstonicích, AR  XXXIX, 1987, 241-254, 353-357.
 • Klíma, B.: Lovci mamutů z Předmostí, PNM 14, Praha 1990.
 • Krekovič, E.: Pohrebný ritus a sociálna štruktura, Kultové a  sociálne aspekty pohrebného ritu od najstarších čias po  súčasnost. Bratislava 1993, 6-10. 
 • Kytlicová, O.: Eneolitické pohřebiště v Brandýsku, PA LI, 1960,  442-474.
 • Lička, M.: Žárový hrob kultury s keramikou vypíchanou z  Liběchova, okr. Mělník, Praehistorica VIII, 1981, 35-41.
 • Makowsky, A.: Der diluviale Mensch im Löss von Brünn, MAGW XXII,  1892, 73-84.
 • Matoušek, V.: Poznámky k metodologii studia pohřebního ritu,  Antropofagie a pohřební ritus doby bronzové. Brno 1988,  17-30.
 • Medunová-Benešová, A.: Eneolitické mohyly ohrozimského typu na Moravě, PA LVIII, 1967, 341-380.
 • Měřínský, Z. - Stuchlík, S.: Hroby kultury se zvoncovitými poháry  a středodunajské mohylové kultury v Bulharech, okr. Břeclav,  AR XXXII, 1980, 368-379.
 • Moucha, V.: Eneolitické pohřebiště ve Velkých Žernosekách, ČNM CXXXII, 1963, 125-136.
 • Neustupný, E.: Demografie pravěkých pohřebišť. Praha 1983.
 • Novotný, B.: Hroby kultury zvoncovitých pohárů u Smolína na  Moravě, PA XLIX, 1958, 297-311.
 • Ondruš, V.: Dětské pohřby na neolitickém sídlišti ve Vedrovicích,  ČMMB LVII, 1972, 27-36.
 • Pavúk, J. - Bátora, J.: Siedlung und Gräber der Ludanice-Gruppe  in Jelšovce, Nitra 1995.
 • Pader, E.: Symbolism, social relations and the interpretation of  mortuary remains, Oxford 1982. 
 • Pernička, R. M.: Eine unikate Grabanlage der Glockenbecherkultur  bei Prosiměřice, Südwest-Mähren, SPFFBU E 6, 1961, 9-54.
 • Pleiner, R. a kol.: Pravěké dějiny Čech. Praha 1978.
 • Podborský V. a kol.: Pravěké dějiny Moravy. Brno 1993.
 • Podborský, V. a kol.: Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě, Brno 2002. 
 • Rakovský, I. - Šebela, L.: Hroby se šňůrovou keramikou v Pavlově,  AR XLIIII, 1991, 206-224.
 • Ruttkay, E. - Teschler-Nicola, M.: Zwei Lengyel-Gräber aus  Niederösterreich, Ann. Naturhist. Mus. Wien 87, 1985,  211-235
 • Svoboda, J.: Další objev paleolitického hrobu v Dolních  Věstonicích, AR XLI, 1989, 233-242. 
 • Šmíd, M.: Příspěvek k poznání eneolitických mohylových pohřebišť na střední Moravě, in: Pravěké a slovanské osídlení Moravy, Brno 1990, 67-989.
 • Unger, J.: Pohřby lidu s keramikou volutovou u Mikulova, okr.  Břeclav, AR XXVI, 1974, 54-56.
 • Vokolek, V. - Zápotocká, M.: Gräber und Gräberfeld in Plotiště n. L. und Předměřice n. L., Bez. Hradec Králové, PA 88, 1997, 5-55.
 • Zápotocká, M.: Bestattungsritus des böhmischen Neolithikums (5500-4200 B.C.), Praha 1998.

Předchozí stránka: Výkladový slovník
Následující stránka: Doba bronzová a halštatská